Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçileri için ortak zam talebini açıkladı: İlk ay için yüzde 15 refah payı ve yüzde 45 zam istiyorlar

TÜRK- İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve HAK- İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, bugün TÜRK-İŞ Genel Merkezi’nde bir ortaya gelerek kamuda çalışan 700 bin emekçiyi ilgilendiren maaş artırımları için ortak talep metnini oluşturdu. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, 2023- 2024 yılı kamu toplu iş mukaveleleri çerçeve muahede protokolüne ait hazırlanan ortak artırım talep metnini Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Dalı Kamu Patronları Sendikası’na (TUHİS) iletti.

İşçi temsilcisi konfederasyonları, mukavele görüşmelerinde öncelikle taban fiyatların 15 bin liraya yükseltilmesini, sonrasında bütün fiyatlara yüzde 15 oranında refah hissesi uygulandıktan sonra birinci altı ay için yüzde 45, sonraki altı aylık devirlerde ise enflasyon oranına nazaran yüzde 5 oranında artış yapılmasını talep etti. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in ortak teklif metni şöyle:

TABAN ÜCRET

“Toplu iş kontratlarının yürürlük başlangıç tarihinde aylık brüt çıplak fiyatları; 15.000 TL’nin altında olan emekçilerin aylık brüt çıplak fiyatları 15.000 TL’ye çekilmiştir.

REFAH PAYI

İşçilerin fiyatları birinci fıkradaki taban fiyata çekildikten sonra bütün fiyatlara yüzde 15 (On beş) oranında refah hissesi ek edilecektir.

ÜCRET ZAMLARI

a) Birinci Yıl Birinci Altı Ay Artırımı:

İşçilerin fiyatları (I) fıkradaki taban fiyata çekildikten ve (II) fıkradaki refah hissesi ek edildikten sonra, toplu iş kontratının yürürlük başlangıç tarihindeki (aylık/günlük/saatlik) brüt çıplak fiyatlarına, yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere birinci altı ay için yüzde 45 (kırk beş) oranında artırım yapılacaktır.

b) Birinci Yıl İkinci Altı Ay Artırımı:

İşçilerin 01.07.2023 tarihinde aldıkları brüt çıplak fiyatlarına (aylık/günlük/saatlik), birinci yıl ikinci altı ayının birinci gününden geçerli olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumunun 2003-100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli, Haziran 2023 indeks sayısının Aralık 2022 indeks sayısına değişim oranının yüzde 5 (Beş) fazlası oranında artırım yapılacaktır.

c) İkinci Yıl Birinci Altı Ay Artırımı:

İşçilerin 01.01.2024 tarihinde aldıkları brüt çıplak fiyatlarına (aylık/günlük/saatlik), ikinci yıl birinci altı ayının birinci gününden geçerli olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumunun 2003-100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli, Aralık 2023 indeks sayısının Haziran 2023 sayısına değişim oranının yüzde 5 (Beş) fazlası oranında artırım yapılacaktır.

d) İkinci Yıl İkinci Altı Ay Artırımı:

İşçilerin 01.07.2024 tarihinde aldıkları brüt çıplak fiyatlarına (aylık/günlük/saatlik), ikinci yıl ikinci altı ayının birinci gününden geçerli olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumunun 2003-100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli, Haziran 2024 indeks sayısının Aralık 2023 sayısına değişim oranının yüzde 5 (Beş) fazlası oranında artırım yapılacaktır.

NOT: Üstte belirlenen artırım oranları 01.01.2023 yürürlük müddetli toplu iş kontratları içindir. Her toplu iş mukavelesinin yürürlük başlangıç müddeti temel alınarak unsur metinleri ayrıyeten düzenlenecektir.

İKRAMİYE

Toplu iş kontratlarında 6772 sayılı kanuna nazaran ödenen ek tediye, kapsamdaki tüm çalışanlara (Belediye şirketleri ve vilayet özel yönetim şirketleri dahil) ödenir. İş bu ek tediye dışında emekçilere toplu iş mukavelesi ile ödenen ikramiye gün sayısı 60 günden az olan işyerlerinde ikramiye gün sayısı 60 güne tamamlanacaktır.

SOSYAL YARDIMLAR

Toplu iş kontratları kapsamındaki personellere; toplumsal yardım olarak 2023 yılı için Net 2.500 TL/Ay, 2024 yılı için Net 3.500 TL/Ay olarak ödenecektir.

EK ÖDEME

Toplu iş kontratları kapsamındaki çalışanlara; her yıl Mayıs ayında Net 4.000 TL meblağında ‘ek ödeme’yapılır. Bu meblağ, 2023 yılı Kamu Çerçeve Muahede Protokolü ile belirlenen fiyat artırımları oranında ve fiyatın zamlandığı tarih itibariyle arttırılarak ödenir. Birinci sefer toplu iş mukavelesi imzalanan işyerlerinde de birebir fiyatta ödeme yapılır.

HAFTALIK ÇALIŞMA MÜDDETİ ve FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ

Kamu işyerlerinde haftalık çalışma mühleti 40 saat olarak uygulanır. Fiili çalışmaya bağlı yapılan ödemeler (iş primi ile yemek ve yol yardımı vb.) aylığa dönüştürülerek nizamlı olarak ödenir.

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

Her bir saat fazla çalışma için verilecek fiyat olağan çalışma fiyatının yüzde 70 ziyadesiyle ödenir. Resmi ve dini bayramlar ile genel tatil günlerinde yaptırılan fazla mesailerden günlük olağan çalışma müddetini geçen kısmı yüzde 200 artırımlı olarak ödenir. Mevcut uygulamanın bu oranların üzerinde olması durumunda yüksek olan oranlar uygulanır.

KIDEM TAZMİNATI

MAKTU ÖDEMELER

Maktu ödemeler ismi altında toplumsal yardım taleplerimiz protokol kapsamında karara bağlanacaktır.

İŞİN GEREKTİRDİĞİ BELGELER

İşçilerin vazife tariflerindeki işleri yapmaları için gerekli olan tüm sertifika ve evrak maliyetleri ile gerekli olan müsaadeler işverence karşılanır.

İŞYERİNE/İŞLETMEYE HAS SORUNLAR

İşyeri/işletme/işkoluna has idari ve mali bahisler (yatay ve dikey skaladaki farkın ayarlanması, iş riski ve sorumluluk artırımı, yıpranma-üretim-kampanya primi, işyerindeki günlük yevmiye farklılığı vb.) ile çalışma kaideleri problemleri, toplu iş kontratlarının tarafları ortasında görüşülerek sonuca bağlanır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan yahut naklen/açıktan atanarak ya da kanunla geçiş yapan çalışanların toplu iş kontratlarından doğan her türlü hak ve menfaatleri (intibakın) gittikleri işyerlerindeki emsal çalışanların düzeyine, geldikleri işyerlerindeki hizmet yılları emsal alınarak getirilir.

TAŞERON PERSONELLERİNİN DAİMİ TAKIMA GEÇİRİLMESİ

696 sayılı KHK kapsamı dışında bırakılan tüm kamu alt patron (taşeron) personellerinin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında istihdam edilmesi ile ilgili çalışmalar acilen sonuçlandırılacaktır.

GEÇİCİ İŞÇİLER

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılan süreksiz emekçilerin daimi emekçi takımlarına geçirilmesi tarafında gerekli yasal düzenleme acilen yapılacaktır.

696 SAYILI KHK İLE TAKIMA GEÇEN EMEKÇİLERİN ÖZLÜK HAKLARI

YETKİ UYUŞMAZLIĞI DEVAM EDEN İŞYERLERİ

Yetki uyuşmazlığı devam eden işyerlerinde çalışan çalışanlara işbu ‘Çerçeve Muahede Protokolü’ ile belirlenen fiyat artırımları, avans niteliğinde uygulanır. İmzalanacak olan toplu iş mukavelesi farklarından mahsup edilir.

FARKLARIN ÖDENME ZAMANI

a) Toplu iş mukavelelerinin yürürlük tarihi ile imza tarihi ortasında oluşacak fiyat ve başka tüm ödemelere ait farklar kurumların bütçe imkanları göz önüne alınarak geciktirilmeden ödenecektir. b) 696 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin 127’nci unsuruyla 375 sayılı Kanun Kararında Kararnameye eklenen süreksiz 23’üncü husus kapsamında daima emekçi takımlarına geçirilen emekçiler ile işe birinci sefer alınan çalışanlara işverence yapılan ödemeler ile yeni devir de imzalanacak olan toplu iş mukavelesi ile yapılacak olan ödemeler mükerrerliğe yer vermeyecek formda mukayese edilerek mahsuplaşma süreci yapılacaktır. Bu süreç sonucunda emekçi lehine fark doğması halinde oluşan farklar, kurumun bütçe imkanları göz önüne alınarak gecikmeden ödenecektir. Yeni periyot toplu iş kontratlarında düzenlenmeyen rastgele bir ödeme yahut uygulama varsa bu ödeme yahut uygulamaya yeni toplu iş kontratının imza tarihinden itibaren son verilecektir.

GELİR VERGİSİ DÜZENLEMESİ

Gelir vergisi yükünü hafifletmeye yönelik olarak fiyatlardaki gelir vergisinin yüzde 15’i aşması halinde aşan kısım patron tarafından karşılanır.

GÜVENLİK VAZİFELİLERİNİN İŞ GÜVENCESİ

Güvenlik görevlisinin, yüz kızartıcı hatalar hariç, ceza alması durumunda, patron uygun göreceği bir öteki vazifeye geçirir. Sıhhat problemleri nedeniyle misyonunu yapamayacak duruma gelirse, öbür bir işte çalıştırılmasına devam edilir.

NOT: Konfederasyonlarımız, müzakereler sırasında gerektiğinde yeni tekliflerde bulunabileceklerdir.”

Kaynak: ANKA / Aktüel

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir